poliester 2

in #rumancomlast year

poliester 2

fibră de poliester

Fibra de poliester este un termen generic pentru polimerii de lanț în care alcoolii dihidrici și acizii dicarboxilici sunt deshidratați și condensați pentru a forma legături esterice, iar un exemplu reprezentativ este polietilen tereftalitul în care etilenglicolul și acidul tereftalic sunt hibridizate. Toate unitățile de materie primă sunt sintetizate din P-xilen și etilenă, care pot fi obținute din petrol. Are o rezistență superioară la căldură decât alte fibre, deci nu se dizolvă în acizi, alcali și solvenți organici. Există acest lucru. Denumirea comercială Tetron se referă la această fibră.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17