polietilena

in #rumancomlast year

polietilena

este un material termoplastic, ușor, flexibil și are un aspect ceros. De la materiale industriale până la necesitățile zilnice, este un material plastic de uz general care este folosit în fiecare colț al vieții noastre. Ca un produs popular în industria petrochimică, el a intrat în centrul atenției ca reprezentant al materialelor plastice de uz general.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27099.65
ETH 1887.50
USDT 1.00
SBD 2.27