יישור לימין

in #rtl6 years ago (edited)
אני מיושר לימין

אני גם מיושר או שלא או שכן אבל אני צריך משפט ארוך ארוך ארוך כדי לראות איך נראית פסקה וכאלה.

Sort:  

20171227_104949.png

אבל כל הכבוד 👌👏

send 0.1 ~ 9 SBD to alex12. return to 235% upvote.we upvote you 235% from our 6 steemit id

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 43841.70
ETH 2355.96
USDT 1.00
SBD 5.22