יישור לימין

in #rtl5 years ago (edited)
אני מיושר לימין

אני גם מיושר או שלא או שכן אבל אני צריך משפט ארוך ארוך ארוך כדי לראות איך נראית פסקה וכאלה.

Sort:  

20171227_104949.png

אבל כל הכבוד 👌👏

send 0.1 ~ 9 SBD to alex12. return to 235% upvote.we upvote you 235% from our 6 steemit id

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19571.90
ETH 1321.67
USDT 1.00
SBD 2.44