Sa pag-ibig ay may pananabik

in #roobiah4 years ago

Sa pag-ibig ng salita ay dapat na pananabik.
Lahat tayo ay dapat pakiramdam ang pagnanasa.
Ang pananabik ay hindi lamang para sa isang tao,
ngunit maaaring ito ay para sa lahat na naroroon sa ating buhay.

Maaaring ito ay nakaraan o kasalukuyang.
Oh oo! Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pananabik, dapat tayong maging maingat sa labis na pananabik,
dahil maaaring negatibong makakaapekto ito sa tao.
Marami sa mga ito ang umiiral sa mga tinedyer,
dahil ayon sa mga healers longs ay isang uri ng sakit,
katulad ng tinatawag na mapanglaw,
na kung saan ay sanhi ng pagkilos ng may sakit mismo.
Sapagkat siya ang nagdala sa sarili niyang kaluluwa,
upang ang kanyang mga saloobin ay hatulan ang isang magandang katangian.
Ang pisikal na dahilan ay dahil sa masamang hormones na umaangat sa utak.
Samakatuwid magpatuloy upang maiwasan ang isang bagay na nagdudulot ng pinsala sa ating buhay.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42414.18
ETH 3164.40
USDT 1.00
SBD 4.76