Docenten en studenten

in #roobiah4 years ago

Docenten en studenten zijn de twee belangrijkste figuren in het onderwijs. De relatie tussen docenten en studenten moet goed zijn ingeburgerd om ervoor te zorgen dat scholen succesvol zijn in het bereiken van hun doelen in het onderwijs aan studenten. Wanneer studenten gedragsproblemen hebben, moeten leraren de studenten leren hoe ze zich moeten gedragen door te leren over goed begrip en straf.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41826.15
ETH 3167.04
USDT 1.00
SBD 4.66