ELEX #22 " Wybraniec "

in #rocky14 years ago

Elex nami rządzi . Wszyscy go pragną . Wszyscy go potrzebują . Ma nasz wszystkich w garści . Lecz czym on tak naprawdę jest ? Jak udało mi się zdobyć kontrolę nad tak wielką częścią naszego świata ?


Elex rules us. Everyone wants him. Everyone needs him. He has all of us. But what is he really? How did I manage to control such a large part of our world?


Leave a subscription to support my channel's development.
sub gif.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.035
BTC 64194.86
ETH 3139.99
USDT 1.00
SBD 3.94