[PL/EN] GTA Trilogy review

in #review2 years ago
Odświeżona wersja trylogii GTA wywołała niemałe kontrowersje. Dziś przyjrzę się bliżej Remakowi San Andreas. Po wielu latach postanowiłem jeszcze raz zagrać w klasyka.

The refreshed version of the GTA trilogy has caused quite a controversy. Today I will take a closer look at the San Andreas remake. After many years I decided to play the classic once again.

Fabuła / The story

Rockstar po raz kolejny przenosi CJ-a do Los Santos. Znany i lubiany bohater ponownie będzie kradł samochody, zabijał gangsterów i robił wszystko, aby Groove Street panowało w mieście. Pod względem fabuły jest to absolutne arcydzieło, o czym wie każdy, kto chociaż raz ukońćzył San Andreas. Kto jednak nie grał, zdecydowanie powinien zrobić to teraz pomimo pewnych niedociągnięć.

Rockstar is once again bringing CJ to Los Santos. Known and loved hero will again steal cars, kill gangsters and do everything to make Groove Street reign in the city. In terms of story, it's an absolute masterpiece, as anyone who has completed San Andreas at least once knows. However, anyone who hasn't played the Rockstar masterpiece should definitely do so now, despite some technical shortcomings.

369ffa68-e15d-4f8c-9014-fc7bd17064c4.PNG

CJ jest gangsterem, który po latach wraca do miasta i migiem wsiąka w przestępczy świat. Za nim ruszają stróże prawa, a szczególnie dwóch cwanych policjantów, którzy szantażują go dla osiągnięcia własnych korzyści. Nasz bohater wykona dziesiątki brawurowych misji, które tworzą klimat rodem z dobrego filmu sensacyjnego. Warto nadmienić, że memy z CJ-em popularne są do dziś. Big Smoke również zapisał się w popkulturze na lata.

CJ is a gangster who returns to the city after many years and quickly immerses himself in the criminal world. He is followed by lawmen, especially two cunning policemen who blackmail him for their own profit. Our hero will perform dozens of daring missions that create an atmosphere straight from a good thriller movie. It is worth mentioning that memes with CJ are still popular today. Big Smoke also went down in pop culture for years.

A gdyby jazda autem okazała się nudna, można wsiąść w samolot, łódkę czy wskoczyć na rower i rozerwać się przy rewelacyjnej muzyce, która przygrywa tu niemal w każdym pojeździe. Nie trzeba nawet wykonywać żadnych misji, tylko po prostu cieszyć się dużym i otwartym światem. Jakby tego było mało, można zagrać w kosza czy bilard. Wszystkie te aktywności w czasach pierwszej wersji San Andreas (2004 rok) robiły niesamowite wrażenie. Nie wiem, czy wtedy była jakakolwiek gra akcji z taką wolnością. I różnorodność misji oraz postaci do dziś stoi na bardzo wysokim poziomie.

And if driving a car turned out to be boring, you can get on a plane, a boat or hop on a bike and enjoy the awesome music, which is played in almost every vehicle. You don't even have to complete any missions just to enjoy the large and open world. As if that wasn't enough, you can play basketball or billiards. All these activities in the time of the first version of San Andreas (2004) were incredibly impressive. I don't know if there was any action game at that time with such freedom. And the variety of missions and characters still stands at a very high level today.

Kwestie techniczne / Technical issues

Pod tym względem nie jest kolorowo, nawet po patchach, które udostępnił Rockstar. Pierwsze problemy występują już w początkowych misjach, kiedy to ciężko trafić wrogów, grając na padzie. Autocelowanie sprawia, że zamiast Ballasów (członków wrogiego gangu) trafiamy zwyczajnych przechodniów, bo po prostu znajdują się bliżej. Te problemy zdarzają się przez całą grę i są dosyć irytujące.

In this respect it is not cool. The first problems occur already in the initial missions, when it is difficult to hit enemies while playing on the pad. Autotargeting makes us hit ordinary passers-by instead of Ballas (enemy gang members), because they are simply closer. And these problems occur throughout the game and are quite annoying.

Jak wspomniałem, muzyka stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy tu wiele stacji radiowych i każdy znajdzie stare kawałki dla siebie. Dialogi również brzmią super, a każda postać ma inny głos (dziś to oczywiste, lecz w tamtych czasach jeszcze rzadkość) Jednak odgłosy strzałów, których w ciągu gry pada tysiące brzmią wręcz tragicznie. Są po prostu za głośne i irytujące. Muszę wtedy przyciszać telewizor...

As I mentioned, the music is on a very high level. We have many radio stations here and everyone will find old tracks for themselves. The dialogues also sound great, and each character has a different voice (obvious nowadays, but still rare in those days). They are simply too loud and annoying. The situation when I have to turn the TV down during the shots is downright comical...

Z grafiką nie jest najlepiej. Oczywiście mam świadomość, że to remaster, a nie remake. Jednak wiele rzeczy można było dopracować. Myślę tu, chociażby o twarzach bohaterów, które nadal wyglądają jak ulepione z plasteliny czy poprawie krajobrazu. A Do pojazdów trudno się przyczepić są po prostu OK.

The graphic is not the best. Of course I'm aware that this is a remaster, not a remake. However, many things could have been improved. I mean, for example, the faces of the heroes, which still look like made of plasticine, or the improvement of the landscape. The vehicles are just OK.

image.png

Reasumując, w tę grę wręcz trzeba zagrać, jeśli nigdy nie miało się styczności z San Andreas. To po prostu ikona gatunku. Jednak gra, która jest remasterem nie może charakteryzować się archaizmami. Nie miałbym pretensji o problemy graficzne, gdyby nie bugi i momentami koszmarne autocelowanie. To sprawia, że odbijanie dzielnic czy wykonywanie niektórych misji jest trudne. Obawiam się, że Rockstar po prostu zrobił skok na kasę. Podobnie dzieje się w przypadku kolejnych remasterów GTA 5.

To sum up, this game is a must play if you've never played San Andreas. It is simply an icon of the genre. However, a game that is a remaster cannot be characterized by archaisms. I wouldn't have any complaints about the graphical problems if it weren't for the bugs and auto-targeting issues. This makes bouncing neighborhoods or completing certain missions difficult. I'm afraid Rockstar just made a heist for the money. The same thing happens with subsequent remasters of GTA 5.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66364.33
ETH 3077.03
USDT 1.00
SBD 3.68