Resortowy kurs zamawiania piw

in #reakcjalast year

Towarzysze! Resort przygotował ilustrowany kurs zamawiania piw. Znajdziecie go poniżej. Nie dziękujcie.

piwa.jpg

Resort jak zwykle namawia do umiarkowania. Zamawiając tylko jedno piwo zawsze można otrzeć sobie łzę pod okiem.

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 39836.31
ETH 2302.00
USDT 1.00
SBD 6.65