You are viewing a single comment's thread from:

RE: A może jednak nie?

To nie jest mój pomysł, pisał lub mówił o nim @taskmaster4450 w którymś ze swoich postów a mi się bardzo spodobał i myślę że sprawy potoczyłyby się w ten sposób: Gdyby doszło do hardforku a później do procesu sądowego to sąd musiałby zacząć rozpatrywanie sprawy od ustalenia który blockchain należy do społeczności. Wątpliwości nie byłoby żadnych. Gdyby tokeny giełd były spalone to sąd nakazałby Sunowi wypłacenie odszkodowań a co bardziej prawdopodobne wykupienie na giełdach nowego STEEMU i zwrócenie go swoim klientom. My bylibyśmy wtedy zdecentralizowani i ustawieni tak jak żaden inny blockchain na swoim początku. Jednak proces to czas i pieniądze

Coin Marketplace

STEEM 1.11
TRX 0.14
JST 0.129
BTC 56891.26
ETH 4290.74
BNB 669.81
SBD 7.27