KR

in #qkr2 years ago

Sa Dutch East Indies, ang assistant resident ay ang pinakamataas na Dutch civil servant sa isang departamento ng lokal na pamahalaan, na dumating sa ilalim ng Internal Administration.

Ang ilang mga kagawaran ay magkasama na bumuo ng isang paninirahan, na may isang residente sa ulo. Ang gobernador-heneral, na namuno sa Dutch East Indies sa pangalan ng hari ng Netherlands, ay nakatayo sa ibabaw ng naninirahan.

Ang katulong na residente ay nakipagtulungan sa rehimen, pinili hangga't maaari mula sa mga miyembro ng mga lokal na mahahalagang pamilya, na mahalaga sa naninirahang residente dahil sa kanyang awtoridad sa populasyon at sa kanyang kaalaman. Siya ang pinakamataas na opisyal ng National Board.

Ang katulong na residente ay din ng isang opisyal ng Civil Registry sa kanyang lugar. Kung saan hindi itinalaga ang notaryo, kumilos rin siya bilang notaryo.

Sort:  

Hey @quenty! Glad to meet you here! Have you tried Partiko? It’s a really cool Steem app! You download it, login using your Steem account, and boom, you can use Steem on your phone!

What’s even cooler is that they reward you Partiko Points for using it, and you can cash it out for STEEM!

Join using this link: https://partiko.app/referral/vintage-m , and you will get 3000 Points as a bonus! Let’s see who can reach 30000 Points first!

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You just received a 36.59% upvote from @honestbot, courtesy of @quenty!
WaveSmall.gif

You got a 70.67% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!