Göttingen

in #qhis2 years ago

Ang Principality of Göttingen ay ang pangalan ng isang principality na kabilang sa Lower Saxon Kreits sa loob ng Holy Roman Empire.

Tingnan ng Gottingen mula sa kanluran (1585)
Si Göttingen ay bahagi ng Duchy of Brunswijk-Lüneburg, na itinatag noong 1235. Sa unang dibisyon ng duchy na ito sa 1252 sa mga sangay ng Brunswijk at Luneburg, dumating si Gottingen sa sangay ng Brunswijk. Noong 1286 ang dibisyon ng sangay ng Brunswijk ay higit na nahahati, na ang Gottingen ay naging tirahan ng isang hiwalay na sangay.

Inalis ni Duke Otto III ang gubyerno noong 1435, pagkatapos nito ang mga estadong pinasiyahan hanggang 1442. Noong 1442 ang principality ay dumating sa Duke Willem I ng Brunswijk-Calenberg. Simula noon ay palaging ito ay konektado sa principality ng Calenberg. Matapos ang sangay ng Brunswijk-Calenberg-Göttingen na namatay noong 1584, nagkakaisa ito sa mga pag-aari ni Duke Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel.

Ang duchy ng Brunswijk-Wolfenbüttel mula sa panahong iyon ay may iba't ibang komposisyon kaysa sa mula noon pagkatapos ng 1635. Ang mga sumusunod ay idinagdag sa Wolfenbüttel:

noong 1582 mula sa kalahati ng county ng Hoya
noong 1584 ang mga pamunuan ng Calenberg at Gottingen
noong 1593 ang county ng Hohnstein
noong 1596 ang principality ng Grubenhagen
noong 1599 ang county ng Blankenburg.
Ang sangay ng Brunswijk-Wolfenbüttel ay namatay noong 1634, pagkatapos nito ang mga namumuno ng Göttingen at Calenberg ay dumating sa sangay sa Lüneburg-Celle. Doon ito nagsilbi bilang pangalawang mga genitals. Nang wala pang mga supling sa pangunahing sangay, ang duke ng Calenberg at Göttingen ay nagtagumpay sa kanila sa Celle at Calenberg at Göttingen na ibinalik sa isang nakababatang kapatid. Nangyari ito noong 1648 at 1665. Noong 1705, ang iba't ibang mga pamunuan ay tuluyang nakauwi sa loob ng Halalang Pangulo ng Hanover.

Parapo 32 ng Reichsdeputationshauptschluss ng Pebrero 25, 1803 ay nagbigay sa King of England ng upuan sa Reichstag para sa Göttingen bilang Duke ng Bremen.

Sort:  

Congratulations @quenty! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @quenty! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!