Buchau

in #qhis2 years ago

Ang Reichstad Buchau ay isang Reichstad na kabilang sa mga Swabian Kreits sa loob ng Holy Roman Empire.

Ang lungsod ay itinatag sa ikasampung siglo na malapit sa mataas na profile kababaihan monasteryo Buchau. Sa pagtatapos ng ikalabintatlong siglo, ang lunsod ay maaaring maging independiyente sa abbes. Sa 1320 ang lungsod ay nakalista bilang isang state city. Ang lunsod ay nananatiling pinakamahihirap at pinaka-hindi gaanong mahalaga sa mga lungsod ng estado ng Upper Swabian.

Sa Reichsdeputationshauptschluss ng Pebrero 25, 1803, ang talata 13 ay nag-uutos sa paglipat sa prinsipe ng Thurn und Taxis. Kasama ng iba pang mga lugar, ito ay bumubuo ng kabayaran para sa pagkawala ng mga karapatan sa koreo. Ang lugar ay nakataas sa Kingdom of Taxis-Buchau at konektado sa isang upuan sa Konseho ng Reich (numero 113) ng Reichstag.

Artikulo 24 ng Batas ng Rhine Bond ng Hulyo 12, 1806 ay naglalagay ng mga ari-arian ng prinsipe ng Thurn und Taxis sa ilalim ng soberanya ng mga kaharian ng Bavaria at Württemberg, mediatisation. Ang dating imperyal na lungsod ng Buchau ay dumating sa Württemberg.

Sort:  

Congratulations @quenty! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!