Wartenberg

in #qcou2 years ago

Ang County ng Wartenberg ay isang county na kabilang sa Upper Rhine Kreits sa loob ng Holy Roman Empire.

Na nasa ikalabindalawa na siglo may kastilyo na Wartenberg malapit sa Kaiserslautern. Noong 1382, ang kastilyo ay sama-samang pag-aari ng maraming malupit na pamilya ("Ganerben"). Ang kastilyo ay nawasak noong 1522.

Nang maglaon, nanirahan ang Wartenbergers sa Wachenheim, Kaiserslautern at Mettenheim.

Si Johan Casimir II Kolbe van Wartenberg ay kabilang sa iba pang punong ministro sa Prussia. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng Hari ng Prussia, siya ay nakataas upang mabilang ng emperador noong 1699. Pinagsasama niya ang kanyang mga kalakal sa Palatinate at Rhine-Hesse sa isang county ng Wartenberg. Noong 1739, hindi kasama ang Wartenberg mula sa Reichstag's Graves College. Noong 1797 ang county ay isinama sa France.

Sa talata 24 ng Reichsdeputationshauptschluss ng Pebrero 25, 1803 ang bilang ay nabayaran:

para sa pagkawala ng Wartenberg, natanggap niya ang Rot abbey.
upang magbigay ng hanggang sa Sickingen siya ay nakakakuha ng village ng Pleß, na kung saan ay bahagi ng Buxheim kumbento. Ang background sa artikulong ito ay ang pagbebenta sa 1788 ng nayon ng Ellerstadt at ang Aspach at Oranienhof ay nagpapaupa sa Sickingen. Gayunpaman, ang paglipat ay hindi pa naganap kung ang mga kalakal na ito ay isinama sa France. Si Pleß ay nagsisilbing kapalit.
Sa loob ng mahabang panahon ang bilang ay hindi nalulugod sa kanyang bagong county, dahil ang artikulo 24 ng Batas ng Rhine Bond ng Hulyo 12, 1806 ay naglalagay sa county ng Rot sa ilalim ng kapangyarihan ng kaharian ng Württemberg: ang mediatisation.

Matapos ang pagkatalo ni Napoleon, ang Kongreso ng Vienna noong 1815 ay higit na nakatalaga sa dating county ng Wartenberg sa kaharian ng Bavaria. Dumating si Mettenheim sa Grand Duchy ng Hessen-Darmstadt.

Sort:  

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

Congratulations @morwen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 1000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got a 29.39% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You got a 88.67% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

You got a 56.83% upvote from @minnowvotes courtesy of @morwen!