You are viewing a single comment's thread from:

RE: LIVRE DE TI

in #pt3 years ago

Olá, @lilatertuliano : Sorte no teu empeño


Este perfil percura posts de calidade relacionados co concepto da galeguia e a equipa de curación decidiu destacar este teu post na publicación O Garimpo: Emigración, Tabaco, Carnaval, Alentejo [15/Fevereiro]
Obrigadas pola túa contribución.
Votado e re-steemed


Votando esta notificación axudasnos a manter este servizo de curación.

reinado.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 13569.54
ETH 384.79
USDT 1.00
SBD 0.98