System Bestii - Sprzeciw wobec wprowadzenia na terenie Polski technologii 5G adresy i linki przydatne do wysłania

in promieniowanie •  last year  (edited)

Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia dowiedziałam się o terminie składania i przesyłania uwag i zastrzeżeń do projektu Ustawy, zmierzającej do drastycznej zmiany prawa w Polsce, tak aby można w ekspresowym tempie wprowadzać technologię 5G.

Nie pozostaje mi nic innego, jak zamieścić wzór listu, który ja przesłałam (rzecz jasna, każdy może napisać swoją własną wersję) wraz z przydatnymi linkami do wyników badań, protestów, testów, dyskusji i obaw na całym świecie.

5 g COLAGE.jpg

Do: MINISTER CYFRYZACJI MAREK ZAGÓRSKI

Dw.: [email protected]
i [email protected]

Dotyczy: DP-III.0211.77.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw

Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD172.

Niniejszym zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej infrastruktury i wszelkich urządzeń (masztów, anten, nadajników i wszelkich elementów) mających związek technologią 5G.

Istnieje tak wiele przesłanek i medycznych obaw, badań, związanych ze szkodliwością promieniowania, które ma zostać zwiększone i uruchomione wraz z 5G, że pozostaje mi jedynie przesłać wszystkie załączniki, które na ten moment zgromadziłam.

Doskonale wiem i rozumiem na czym polega plan Nowego Porządku Świata
i INTERNETU LUDZI (nie tylko Internet Rzeczy) oraz znam podstawy tych działań całej „elity” świata.

Wykaz załączników: od str 2. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz zmianę swoich decyzji, zatrzymanie jakichkolwiek działań w zakresie wprowadzania 5G w Polsce, w przeciwnym wypadku będę musiała uznać to za jawny zamach na moje życie i zdrowie i eksperymentowanie na mnie bez mojej zgody
i należnego mi odszkodowania, w wysokości minimum 2 miliony złotych.

Z poważaniem,

1 x Minister Cyfryzacji
1 x [email protected]
1 x [email protected]
1 x a/a

TERAZ LINKI DO ARTYKUŁÓW, KTÓRE ZGROMADZIŁAM I PRZESŁAŁAM:

Załączniki w języku polskim:

 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących
  wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (2008/2211(INI))
  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0038:0042:PL:PDF

oraz ze strony Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2010-137e-38,67952644.html
a także ze strony krakow.pl: https://www.krakow.pl/start/203476,artykul,swiat_-dzialania_w_zakresie_ochrony_przed_pem_.html

cytat: „Problem "nadwrażliwości elektromagnetycznej" poruszyli kolejny w 2012 roku także europejscy parlamentarzyści: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P7-DCL-2012-0014&format=PDF&language=PL ,
gdzie wezwali rządy państw członkowskich do zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących promieniowania elektromagnetycznego oraz działania szkodliwych substancji, a także
do ścisłego stosowania zasady ostrożności, przy jednoczesnym podejmowaniu skutecznych środków w zakresie kwestii dotyczących zdrowia i środowiska w celu natychmiastowego zapewnienia ochrony dotkniętym tymi problemami osobom, których liczba wzrasta wykładniczo. Podkreślili, że pacjenci cierpiący na nadwrażliwość elektromagnetyczną narażeni są na promieniowanie elektromagnetyczne, na które nie mają wpływu.”

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
  oraz ze strony krakow.pl: http://krakow.pl/start/216469,artykul,ochrona_pracownikow_przed_polami_elektromagnetycznymi___nowe_przepisy.html

 2. Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi.
  https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/Ochrona_srodowiska_przed_polami_elektromagnetycznymi_Informator_dla_administracji_samorzadowej.pdf

 3. Polski Prawnik - Pole elektromagnetyczne, ochrona środowiska a proces inwestycyjny
  http://www.polskiprawnik.pl/pole-elektromagnetyczne-ochrona-srodowiska-a-proces-inwestycyjny/

cytat: „Warto wspomnieć w tym miejscu wspomnieć o choćby o wynikach badań tzw. raportu Drapera, który wykazuje wzrost zachorowalności na białaczkę wśród dzieci zamieszkałych w obszarach narażonych na wpływ pola elektromagnetycznego wytworzonego przez sieci przesyłowe.”

 1. List otwarty brytyjskich lekarzy: Zdrowie i bezpieczeństwo Wi-Fi i telefonów komórkowych
  http://stopzet.org/2016/07/12/list-otwarty-brytyjskich-lekarzy-zdrowie-bezpieczenstwo-wi-fi-telefonow-komorkowych/

 2. „Terroryzm psychotroniczny” pod takim hasłem odbyło się międzynarodowe spotkanie w Moskwie 9.XII.2017 r.
  http://stopzet.org/2017/11/28/terror-psychotroniczny-moskwa-2017-spotkanie/

 3. Niewidzialne zagrożenie
  https://www.chip.pl/2008/07/niewidzialne-zagrozenie/?b_start:int=0

„Telefony bezprzewodowe w standardzie DETC (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) emitują szczególnie silne promieniowanie: większość modeli stacji bazowych nadaje z dużą mocą w sposób ciągły, niezależnie od tego, czy w danym momencie rozmawiamy przez telefon, czy nie, oraz od tego, w jakiej odległości od bazy znajduje się słuchawka. Najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć promieniowania, jest zmiana telefonu na… przewodowy.”

 1. SAMORZĄD – OSTATNIA LINIA OBRONY - ZŁOWROGA TECHNOLOGIA 5G – Ewa Pawela

,

 • POLSKIE ‘NIE’ DLA 5G - Ewa Pawela

 • Broń mikrofalowa przeciwko Polakom - Ewa Pawela i Janusz Zagórski
  
  1. 5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia - dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose

 • http://www.nieznanyswiat.pl/nieznany-%C5%9Bwiat/13-aktualnosci-ns/1846-wszponachelektrosm

 • https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2010-137e-38,67952644.html

 • http://krakow.pl/start/216469,artykul,ochrona_pracownikow_przed_polami_elektromagnetycznymi___nowe_przepisy.html

 • „Rozporządzenie definiuje zagrożenia elektromagnetyczne jako szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe skutki bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pól elektromagnetycznych (PEM), powstające w przestrzeni pracy ze względu na m.in bezpośrednie skutki biofizyczne oddziaływania PEM na organizm człowieka, obejmujące:
  – skutki termiczne – ogrzanie tkanki przez pochłoniętą energię PEM;
  – skutki nietermiczne, czyli: pobudzenie mięśni, nerwów lub narządów zmysłów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne lub fizyczne; pobudzenie narządów zmysłów może prowadzić do przejściowych objawów, takich jak zawroty głowy czy wrażenia wzrokowe, mogące powodować przejściowe uciążliwości lub wpływać na funkcje poznawcze lub inne funkcje mózgu lub mięśni, przez co mogą wpływać na zdolność do bezpiecznego wykonywania pracy.
  Pola elektromagnetyczne mogą powodować powstawanie rożnych dolegliwości (subiektywnych i obiektywnych) u pracownika w zależności od natężenia pola i częstotliwości.
  Dolegliwości subiektywne:
  osłabienie ogólne,
  utrudnienie koncentracji uwagi,
  osłabienie pamięci,
  łatwość męczenia się praca umysłową,
  ospałość w ciągu dnia i zaburzenia snu w ciągu nocy,
  drażliwość nerwowa,
  bóle i zawroty głowy,
  nadmierna potliwość lub suchość dłoni i stóp,
  dolegliwości sercowe np. uczucie ucisku, kłucia,
  dysfunkcje ze strony układu pokarmowego.
  Dolegliwości obiektywne:
  objawy ze strony układu nerwowego (stany neurasteniczne, nerwice wegetatywne, drżenie rąk, zmiany czynności bioelektrycznej mózgu ujawniające się w zapisie EEG),
  zmiany w narządzie wzroku,
  objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego (obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca, , zmiany czynności bioelektrycznej serca ujawniające się w zapisie EEG),
  zmiany we krwi i w układzie krwiotwórczym,
  objawy ze strony układu hormonalnego.
  Pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia stref: bezpiecznej i ochronnych (pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej). Zabronione jest zatrudnianie w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej (do 7 V/m) pracowników młodocianych, użytkownik aktywnych lub pasywnych implantów medycznych, osób, u których stwierdzono przeciwskazania do wykonywania pracy w warunkach narażenia oraz kobiet w ciąży, ponieważ pola elektromagnetyczne są traktowane jako czynnik zaburzający rozrodczość (o działaniu genotoksycznym lub teratogennym).
  Pracodawca zobowiązany jest eliminować zagrożenia elektromagnetyczne, uwzględniając wszelkie dostępne środki techniczne, ograniczające emisję PEM u jego źródła lub ograniczające narażenie na PEM, a jeżeli jest to niemożliwe, zastosować środki ochronne ograniczające te zagrożenia w inny sposób, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
  (Opracowano na podstawie: „BHP w Praktyce” B. Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2016; „Efekty biologiczne indukowane oddziaływaniem pola elektromagnetycznego” J. Kaszuba-Zwoińska, J. Gremba, B. Gałdzińska-Calik, K. Wójcik-Piotrowicz, P.J. Thor, Przegląd Lekarski nr 2015/72/11).”

  1. Efekty biologiczne oddziaływania na człowieka pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości
   Biological effects of low frequency electromagnetic fields on a human body
   Piotr Żurawski, Wanda Stryła
   Katedra i Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  2. http://www.phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-2-167.pdf

  Załączniki w języku angielskim:

  FILM YOU TUBE Z NAGRANIEM I PODEJŚCIEM DO TEMATU Toma Wheelera:

  Zasada ostrożności: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html

  Precautions
  The Precautionary Principle (UNESCO) was adopted by EU 2005: ”When human activities may lead to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, actions shall be taken to avoid or diminish that harm.”

  1. Council of Europe advice on health risks of electromagnetic radiation
   https://www.jrseco.com/council-of-europe-advice-on-health-risks-of-electromagnetic-radiation/

  „Highlights from the EU report:
  8.1.2. Reconsider the scientific basis for the present electromagnetic fields exposure standards set by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations and apply “as low as reasonably achievable” (ALARA) principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;
  8.2.1. Set preventive thresholds for levels of long-term exposure to microwaves in all indoor areas, in accordance with the precautionary principle, not exceeding 0.6 volts per metre, and in the medium term to reduce it to 0.2 Volts per metre.
  8.3.2. Ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN systems from classrooms and schools, as advocated by some regional authorities, medical associations and civil society organisations.”

  1. 27 05 2011 Standing Committee PACE calls on governments to ‘take all reasonable measures’ to reduce exposure to electromagnetic fields
   https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Council_Europe_Press_Release_Resolution_1815_PACE_calls_on_governments_to_take_all_reasonable_measures_to_reduce_exposure_to_electromagnetic_fields_27_05_2011.pdf

  „Governments should “reconsider the scientific basis for the present electromagnetic
  fields exposure standards set by the International Commission on Non-Ionising Radiation
  Protection, “which have serious limitations” and apply as low as reasonably achievable
  (ALARA) principles.
  The adopted resolution underlines the fact that “the precautionary principle should be
  applicable when scientific evaluation does not allow the risk to be determined with
  sufficient
  certainty” and stresses that “the issue of independence and credibility of
  scientific expertise is crucial” to achieve a transparent and balanced assessment of
  potential negative impacts on the environment and human health.”

  1. Doc. 12608. 6 May 2011
   The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment
   https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/jeanhuss.pdf

  „8.1.2.
  reconsider the scientific basis for the present electromagnetic fields exposure standards
  set by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations and apply “as low as reasonably achievable” (ALARA) principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;

  1. Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G
   September 13, 2017
   https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

  http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

  http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

  1. Embryological changes induced by weak, extremely low frequency electromagnetic fields.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1167891/
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1167891/pdf/janat00219-0119.pdf

  2. Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome‐ and proteome‐dependent
   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pmic.200600076

  3. New Scientist - Microwave weapon will rain pain from the sky
   https://www.newscientist.com/article/mg20327185-600-microwave-weapon-will-rain-pain-from-the-sky/

  4. Daily Mail 'Sonic weapon' attacks on US diplomats in Cuba may have been caused by pulses of electromagnetic radiation, researcher claims
   https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6112223/Has-mystery-strange-sonic-weapon-affecting-diplomats-Cuba-solved.html

  5. Microwave weapons are prime suspect in ills of U.S. embassy workers
   https://www.post-gazette.com/news/nation/2018/09/01/Microwave-Weapons-Are-Prime-Suspect-in-Ills-of-U-S-Embassy-Workers/stories/201809010091

  6. The Secret History of Diplomats and Invisible Weapons
   https://foreignpolicy.com/2017/08/25/the-secret-history-of-diplomats-and-invisible-weapons-russia-cuba/

  7. Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/

  8. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf

  9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

  10. Doniesienia na temat masowego wymarcia ptaków w Hadze w trakcie uruchomienia anten 5G:
   https://www.sagaciousnewsnetwork.com/hundreds-of-birds-dead-during-5g-experiment-in-the-hague-netherlands/

  11. Doniesienia na temat usunięcia artykułu o szkodliwości 5G ze stron PC Magazine i zwolnienia autora artykułu: https://www.healthnutnews.com/pc-magazine-deletes-article-about-problems-with-5g-and-fires-its-author-john-c-dvorak-from-the-no-agenda-show-podcast/

  John C. Dvorak from the No Agenda Show podcast wrote for PC Magazine for THIRTY YEARS. However, while he wrote extensively for the magazine, in August of this year he wrote a less than “PC” (pun intended!) article about the dangers of 5G (read it here) entitled, “The Problem With 5G”. Unhappy with what he wrote, the magazine fired him, removed his original content, then replaced it with some industry supported drivel (read that here). (Yikes, they really didn’t like what he had to say!)
  RELATED STORY:
  CBS: 5G cell phone towers signal renewed concerns over impacts on health”

  Oryginalny artykuł, napisany przez niego tu: https://web.archive.org/web/20180823220918/https://www.pcmag.com/commentary/363244/the-problem-with-5g

  Natomiast, tutaj dostepna jest wersja ZMIENIONA przez redakcję magazynu: https://www.pcmag.com/article/345387/what-is-5gpcmag.com/article/345387/what-is-5g

  1. Protesty i wypowiedzi lekarzy w trakcie procedowania o 5G w Stanach Zjednoczonych:
   a) https://www.healthnutnews.com/veteran-md-drops-bombshell-at-michigans-5g-small-cell-tower-legislation-hearing/

   b) „The wireless industry is lying about health..." „Przemysł kłamie na temat wpływu 5G na zdrowie”:

  c)

  9_FRYc&t=0s&index=11&list=PLM4B5H8YBJy0Bcoz8YPjrBJtvVNIrMsgF

  d) https://www.youtube.com/watch? v=YbzLVEF_m58&list=PLM4B5H8YBJy0Bcoz8YPjrBJtvVNIrMsgF&index=7

  e) https://www.youtube.com/watch? v=F0NEaPTu9oI&index=8&list=PLM4B5H8YBJy0Bcoz8YPjrBJtvVNIrMsgF

  f) wypowiedzi i świadectwa Barry Trowera:


  Użytkowanie broni mikrofalowej na ludziach objaśnione przez Barrie Trowera - napisy PL

 • Effect of mobile telephones on sperm quality: A systematic review and meta-analysis
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014001354
  i artykuł z washington post, pt. Study: Yes, cellphones may make men slightly less fertile – Badania pokazują, że telefony komórkowe mogą być częściową przyczyną bezpłodności u mężczyzn

 • https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/06/11/study-yes-cellphones-may-make-men-slightly-less-fertile/?utm_term=.390c9bf5f555

  1. Strona i wszystkie odniesienia do problemu czułości na promieniowanie: http://www.emfwise.com/ehs.php

   a) https://www.emfanalysis.com/ehs-biomarkers/
   b) http://www.emfwise.com/science.php
   c) http://www.emfwise.com/science_details.php#animals
   d) http://www.emfwise.com/science_details.php#plants (proszę otworzyć i zapoznać się ze wszystkimi odnośnikami do kilkudziesięciu linków, artykułów, itp.
   e) http://www.nzine.co.nz/features/emr_cancer.html

  2. https://www.electrosmogprevention.org/tag/dr-federica-lamech/

  3. http://emfrefugee.blogspot.com/2014/12/worlds-first-medical-study-of-smart.html ,

  https://www.parliament.vic.gov.au/images/stories/committees/paec/auditor_generals_reports/review_of_reports_2009-2010/submissions/Submission_3_-rcvd_2013-11-12-Lamech-_Smart_Grid_Redacted.pdf

  Skutki biologiczne promieniowania elektromagnetycznego http://www.dia.mil/FOIA/FOIA-Electronic-Reading-Room/FOIA-Reading-Room-Nuclear-Biological-and-Chemical/FileId/39946/

  https://emfteam.com/index.php/defense-intelligence-agency-report-biological-effects-electromagnetic-radiation/

  1. https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2014/09/Naval-Medical-Research-Institute-2300-Studies-on-EMF-Health-Effects.pdf

 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pmic.200600076

 • Zbiór dokumentów o szczególnym znaczeniu ze strony mdsafetech.org
  https://mdsafetech.org/science/military-studies-and-compendiums/
  Scientific Literature
  Military and Government Reports
  While newer scientific literature on biological and physiological effects of microwave radiation is available online, there is a wealth of older and very valuable information from governmental policy organizations, such as the World Health Organization and government agencies, such as NASA, from even before the 1970’s which add thousands of studies to this scientific information base. These are long but thorough compendiums that indicate harm from this type of non-ionizing radiation has long been known.

  1. NASA Report – Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. April 1981. Jeremy Raines, PhD. https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19810017132
  2. Defense Intelligence Agency: Biological Effects of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves) in Eurasian Communist Countries. October 10, 1975. Prepared by Army Medical Intelligence and the office of the Surgeon General. Defense intelligence Agency Report 1975
  3. Naval Military Research Institute. Bibliography of Reported Biologic Phenomenoa(“Effects”) and Clinical Manifestations to Microwave and Radiofrequency Radiation. October 4, 1971. With supplement 2,300 studies are included. EMFAnalysis Link to Naval Research Naval Research 1971
  4. EPA 1992- Electric and Magnetic Fields: An EPA perspective on research needs and priorities for improving health risk assessment. EPA Report Electric and Magnetic Fields Research Priorities
  5. EPA 1990- Evaluation of the Potential Carcinogenicity of Electromagnetic Fields. https://ofmpub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=437194 EPR Report
  6. US EPA Office of Air and Radiation and Office of Research and Development: Summary of Results of the April 26-27,1993 Radiofrequency Radiation conference. March 1995. US EPA Office of Air and Radiation 1995
  7. A Study of Microwave Standards. U.S. Department of Energy. Office of energy Research. Satellite Power System Project division. August 1980. https://www.osti.gov/servlets/purl/5021571 Department of Energy Study of Microwave Standards
  8. Efforts By The Environmental Protection Agency To Protect The Public From Environmental Non-ionizing Radiation Exposures. United States General Accounting Office. CED-78-79, 1978. Environmental protection Agency Protection from Non-ionizing Radiation 1978
  9. Report of the Comptroller of the United States. More Protection from Microwave Radiation Hazards Needed. 1971. Report to House committee on Interstate and Foreign Commerce. http://www.gao.gov/assets/130/124884.pdf
  10. WHO 1981. Environmental Health Criteria: Radiofrequency and Microwaves. Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation: Proceedings on International Symposium 1973. Warsaw, Oct 15-18, 1973. Sponsored by the WHO, US Department of Health, Education and Welfare, and The Scientific Council to the Minister of health and Social Welfare, Poland. Environmental Health Criteria
   Or published through International Program on Chemical Safety- WHO Environmental Health Criteria Rdiofrequency and Microwaves. ISBN 92 4 154076 1- http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc016.htmhttp://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc016.htm
  11. 1969 Annual Report to Congress on the Administration of Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Public Law 90-602. Congressional Report Radiation Control 1969
  12. Translations on USSR Science and Technology Biomedical Sciences: Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation. USSR Science on Non-ionizing Radiation: Ggovernment Translations

  Teraz zrzuty ekranu części projektu Ustawy i inne:
  Ustawa.jpg

  Ustawa szybko .jpg

  Ustawa szybko 1 .jpg

  Ustawa dok 4 .jpg

  Ustawa dok 5  .jpg

  Ustawa dok 2 .jpg

  TU ZAŚ DOKUMENT Z ROKU 1976 (myślę, że właśnie tamte wyniki, może z nielicznymi wyjątkami są wiarygodne, obecnie przerobiono wszystko i zakłamano),

  sporządzony przez Centrum Badań Medycznych Marynarki Wojennej (NMRC), które jest agencją prowadzącą podstawowe i stosowane badania biomedyczne na potrzeby Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i Korpusu Morskiego Stanów Zjednoczonych.
  https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2014/09/Naval-Medical-Research-Institute-2300-Studies-on-EMF-Health-Effects.pdf

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania.jpg

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania 1 .jpg

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania 2 .jpg

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania 3  .jpg

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania 4  .jpg

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania 5   .jpg

  NAVAL INSTITUTE efekty promieniowania 6   .jpg

  network-3607640_1920.jpg

  Authors get paid when people like you upvote their post.
  If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
  Sort Order:  

  Thank you so much for sharing this amazing post with us!

  Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

  Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

  We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

  If that all sounds interesting, you can:

  Thank you so much for reading this message!