[EN/PL] 16/11/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  6 months ago

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Android Development with Kotlin

Link to book description: https://www.packtpub.com/application-development/android-development-kotlin

Learn how to make Android development much faster using a variety of Kotlin features, from basics to advanced, to write better quality code.

  • Leverage specific features of Kotlin to ease Android application development
  • Write code based on both object oriented and functional programming to build robust applications
  • Filled with various practical examples so you can easily apply your knowledge to real world scenarios
  • Identify the improved way of dealing with common Java patterns

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Android Development with Kotlin

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/android-development-kotlin

Dowiedz się, jak znacznie przyspieszyć rozwój Androida za pomocą różnych funkcji Kotlin, od podstaw po zaawansowane elementy, i pisać kod lepszej jakości.

  • Wykorzystaj specyficzne cechy Kotlin, aby ułatwić tworzenie aplikacji na Androida
  • Napisz kod w oparciu o programowanie zorientowane obiektowo i funkcjonalnie, aby zbudować solidne aplikacje
  • Wypełniony różnymi praktycznymi przykładami, dzięki czemu możesz łatwo zastosować swoją wiedzę do rzeczywistych scenariuszy
  • Zidentyfikuj ulepszony sposób radzenia sobie ze wspólnymi wzorami Java

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 12.72% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com