[EN/PL] 13/11/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  6 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Statistics for Machine Learning

Link to book description: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/statistics-machine-learning

Build Machine Learning models with a sound statistical understanding.

  • Learn about the statistics behind powerful predictive models with p-value, ANOVA, and F- statistics.
  • Implement statistical computations programmatically for supervised and unsupervised learning through K-means clustering.
  • Master the statistical aspect of Machine Learning with the help of this example-rich guide to R and Python.

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Statistics for Machine Learning

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/statistics-machine-learning

Zbuduj modele uczenia maszynowego z solidnym zrozumieniem statystycznym.

  • Dowiedz się więcej o statystykach silnych modeli predykcyjnych z wartością p, ANOVA i statystyki F.
  • Wdrażaj obliczenia statystyczne programowo w celu nadzorowanego i bez nadzoru uczenia się za pomocą klastrów K-średnich.
  • Opanuj statystyczny aspekt uczenia maszynowego za pomocą tego przykładowego podręcznika do R i Pythona.

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!