na pracovišti nepříjemné

in #pracovisti3 years ago

Stejný druh neprofesionálních, jaký vidíte na starých pracovištích, špatní manažeři, i když jste nepracovali dost dlouho na to, abyste se nudili. být ve stejném prostředí s lidmi, kteří se o to nestarají nebo se o ně příliš nestarají. muži do 14 let, kteří jednají jako dospívající, ačkoli jsou starší 25 let. museli poslouchat jejich trápení (z nějakého důvodu jsou všichni zoufalí az nějakého důvodu jim stejné potíže více poškozují). být spolu s obchodníky a reaktivními lidmi. samostatný problém, pokud nejste adresát, samostatný problém, pokud.

Sort:  

Congratulations @muscarno! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23070.19
ETH 1696.15
USDT 1.00
SBD 3.20