גם המשותפת רוצה להיות לשון מאזניים

in #politics5 years ago

הערבים יהיו מיוצגים טוב יותר אם יצביעו למפלגות ציוניות כמו העבודה והמחנה הדמוקרטי .אבל ביבי על פי ליברמן יכול לשתף פעולה עם המשותפת על מנת לשרוד .הנה שוב נידרשת מפלגת העבודה להראות עד כמה היא חשובה בגיבוש ממשלת אחדות יותר מליברמן על מנת למנוע מהמשותפת לרכב על הסחטנות של להיות לשון מאזניים. ליברמן מפתח פרנויה של לשון מאזניים. מה הוא מתפלא אם הוא זה שמשתמש בכלי הזה הכי הרבה כדי להתקיים.?נידרשת ממשלת אחדות זה ברור אבל מי שיכול לגשר הכי טוב בין המפלגות הגדולות הוא עמיר פרץ ואין בילתו.
.Screenshot_20190822-113546_Facebook.jpg

Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

Congratulations @hiyuhi220! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66546.31
ETH 3589.70
USDT 1.00
SBD 2.93