הקול הערבי

in #politics5 years ago

איימן עודה שוכח במתכוון ולצרכיו הפוליטיים שאהוד ברק הוא בס"ה מספר 10 ברשימה הדמוקרטית ובכל זאת גורם לציבור שלו להאמין שהוא זה שמכתיב את מדיניות אי השיוויון והאפליה כלפי הערבים מה שכמובן הוא שקר מוחלט .בייצוג של האינטרסים האמיתיים של הערבים כדאי לפיכך לציבור הערבי להצביע דווקא למפלגת העבודה וכמובן גם למר"ץ אם ברצונם באמת להשפיע על שיפור חייהם במדינה .עמיר פרץ לא היה עושה את הטעות האומללה בהתבטאותו של אהוד ברק בנושא אום אל חירן כי הוא הרבה יותר מבין את רגישותם של הערבים ולכן זו הזדמנות של העבודה גשר לנצל זאת למען הגדלת כוחה של המפלגה על חשבון מר" ץ.IMG-20190817-WA0012.jpg

Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66546.31
ETH 3589.70
USDT 1.00
SBD 2.93