Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zapomniałeś dać tag #reakcja to tag dla treści prawicowych i antysystemowych

·

Dzięki nie wiedziałem

Proszę o używanie tagu #polish, gdy w treści jest coś po polsku. Filmik jest nagrany po angielsku.