You are viewing a single comment's thread from:

RE: O artykule @bowess "Gramy w Steem" w najnowszym I Love Crypto (pl-publikacje)

in #polish5 years ago

Brawo i gratulacje @bowess, czekam z niecierpliwościa na tekst na steemie.
No chyba ze bede miał empik blizej :D

@assayer
Gratulacje fajnego tekstu i czekam na dalszy ciąg tej historii i samego
konkursu

Sort:  

Dzięki! ILC to kwartalnik, więc cierpliwości. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63749.66
ETH 3419.02
USDT 1.00
SBD 2.48