Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @yaadowity! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Proszę pana, ale jak Władysław to GomUłka...

To bardzo dziwne proszę Pana, bo robiąc tę grafikę jakiś rok temu poprawiłem "u" na "ó" sugerując się artykułem w Wikipedii..

Ale oczywiście biję się w pierś. Wypadałoby sprawdzić dwa razy przed publikacją.

Teraz nie ma oczywiście. Ale dałbym sobie rękę uciąć, że gdy to sprawdzałem w zeszłym roku, w wiki nazwisko było wpisane przez "ó". I teraz bym k.. nie miał ręki. ;)
Przepraszam raz jeszcze za ten błąd. Mea culpa.