Sort:  

… Było nas trzech,
w każdym z nas inna krew... :)

Posted using Partiko iOS

Albo 2 + 1 ;) "dwie na jednego" :D
(tak mi się wydaje, że to dwie i jeden)

Tak właśnie jest, kaczor to ta ładniej ubarwiona brązowa kaczka, z białą plamką.
Kaczory też są ciche w przeciwieństwie do kaczek, które dużo gaworzą.

Tak to już jest u ptactwa, że "faceci" są ładniejsi ;)
Ja mam kaczki piżmowe i one akurat są bardzo ciche :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24342.81
ETH 1880.99
USDT 1.00
SBD 3.30