Niemcy się sypią gospodarczo. 1/4 żyjących w biedzie Niemców PRACUJE ale zarabia za mało by się utrzymać. Upada też mit bogatych emerytów.

in #polish2 years ago

Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube

Sort:  

Polacy nigdy nie dogonią Niemców w bogactwie, ale Niemcy szybko dogonią Polaków w biedzie.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49823.44
ETH 4380.12
BNB 601.51
SBD 6.12