Projekt | Podstawy Edukacji Pokerowej - Myśl Analityczna

in #polish3 years ago (edited)

TEORIA GRY.png

PROLOG

Poker na poziomie zawodowym jest dziedziną interdyscyplinarną (Teoria Gier), odwołuje się do : matematyki, logiki, ekonomii, psychologii, socjologii.

PARADOKS ABSTRAKCJI

Co ciekawe, pomimo wysokiego poziomu abstrakcji - szczególnie podczas rywalizacji on-line - jesteśmy w stanie, w sposób naukowy lub naukowej metodzie bliski, dowodzić prawdziwości teorii z w/w dziedzin - badając i testując także koncepcje autorskie.

A to dzięki temu, że każde nasze działanie skorelowane jest z żywym człowiekiem po drugiej stronie i co bardziej istotne, posiadamy oprogramowanie, które dokonuje precyzyjnego pomiaru wszelkich zachowań na poziomie jednostki ale także całej populacji (population tendencies).

Zatem, rozumienie podstaw mechaniki gry i empiryczna praca w tym zakresie, daje nam wiedzę daleko wykraczającą poza samą grę. Innymi słowy, wiele z mechanizmów występujących w grze - rywalizacji umysłowej - ma swoje odzwierciedlenie w codziennych sytuacjach życiowych i specjalistycznych profesjach.

Wynika to z tego, że część z istotnych mechanizmów nie dotyczy samej gry, lecz ludzi i ludzkiego działania - które wyjściowo, nastawione jest na działanie w swoim najlepszym interesie.

PLATFORMA

W związku z powyższym, myślę nad zrobieniem projektu Pro bono, który obejmie wprowadzenie do podstaw Teorii Gry z jednej strony, a z drugiej -> da narzędzia i metody właściwej analizy, które mają swoje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16219.61
ETH 1170.58
USDT 1.00
SBD 2.09