You are viewing a single comment's thread from:

RE: Niebezpieczna prędkość

in #polish5 years ago

Ładnie to zobrazowałeś.
Mój autobus walnął w mur i rozleciał się, uwalniając mnie tym samym od konieczności podjęcia decyzji. Od tamtej pory uważniej wybieram i jeżdżę różnymi środkami lokomocji, najwyżej po kilka przystanków. Chyba, że mi się spodoba trasa i współpasażerowie, to dalej.

Sort:  

No, przynajmniej w Steemitowym autobusie to już siedzisz dobrą chwilę :) Coś musi tu nadal być, oprócz pieniędzy oczywiście, bo tych coraz mniej i mniej :(

Coś jest na rzeczy 🙂

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60238.27
ETH 3215.90
USDT 1.00
SBD 2.46