Sort:  

No nie? Sen o Radomiu :D

Rozbawiło mnie to... chociaż dawno w Radomiu nie byłem :))

ja jestem z Radomia :D

czyli akcja... przenieś cząstkę Radomia do NYC? :))

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20207.97
ETH 1355.83
USDT 1.00
SBD 2.48