Ogórki kiszone - z własnego ogródka

in polish •  2 months ago 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @urszulagrabowska! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.
You made your First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Witam serdecznie wśród polskiej społeczność na Steem :)
Widzę u Ciebie bardzo bliskie mi klimaty: ogródek, własne warzywka, kurki na wolności - super!

Zapraszam do korzystania z tagu #pl-kuchnia, gdzie domowe ogórki i inne smakołyki są bardzo mile widziane ;)

Życzę powodzenia i pozdrawiam z Grecji :)