Sort:  

Dokładnie. Sama chciałbym się tak zestarzeć i być tak optymistycznie nastawiona do życia mimo jego przeciwności (Pani Stasia od smierci rodziców mieszka w tym domku na szczycie zupełnie sama!)

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.13
JST 0.144
BTC 60482.72
ETH 2160.12
BNB 593.64
SBD 8.99