You are viewing a single comment's thread from:

RE: Historia farmacji- poprzez wieki

in #polish3 years ago

Jakiś czas temu jak przeglądałem strony o etymologii, to wśród znaczeń źródłosłowu pharmakeia znalazłem również czarną magię i zatruwanie. Taka ciekawostka :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
TRX 0.03
STEEM 0.17
JST 0.022
SBD 1.11