Analiza projektowa kryptowalut - Wstęp

in polish •  2 months ago 

Chcąc zakupić daną kryptowalutę dobrze mieć świadomość tego co się w konkretnym projekcie dzieje, warto czerpać wiedzę z różnych źródeł, sama analiza wykresu aktualnego kursu, śledzenie artykułów na portalach tematycznych jaki obserwowanie społeczności, nie zawsze jest wystarczające. Projekty technologiczne muszą działać i realizować wymagania, w przypadku kryptowalut zdefiniowane w WhitePaper, wykorzystajmy zaletę otwartego kodu projektów i zobaczymy co się tam dokładnie dzieje i czy dzieje się to co powinno.

Zapraszam do zapoznania się z materiałem i śledzenia!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tkow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!