Analiza projektowa kryptowalut – CoinPaprika

in polish •  2 months ago 

Cześć witam Was w kolejnej części serii Analiza projektowa kryptowalut w której to wytłumaczę Wam czego możecie się dowiedzieć z sekcji Code Progress dostępnej na portalu CoinPaprika.

Materiał ten jest elementem wyjaśniającym z jakich zasobów będziemy korzystać w celu analizowania tego co dzieje się kodzie źródłowym danego projektu związanego z kryptowalutami i w jaki sposób może to wpłynąć na jego dalszy rozwój.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tkow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!