Steem Monsters - Daily Quest #9

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Dzisiaj przyszło grać niebieskimi. Podczas doboru kart czuć przewagę magii nad atakami z dystansu.


8.PNG

Co prawda białymi gram tylko podczas questów to tego uroczego wilkołaka sobie zostawię. Jest ciekawy a many za dużo nie zabiera.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20250.42
ETH 1352.83
USDT 1.00
SBD 2.50