Steem Monsters - Daily Quest #7

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Pięć wygranych czarnymi to czysta przyjemność. Oby takie questy były codziennie.


2.PNG

Nie widzę potencjału w Exploding Dwarf ze względu na to, że nie gram praktycznie wcale czerwonymi. Przetestuję Skeletal Warrior. Jeżeli będzie pomocny zacznę go lvl'ować.

Sort:  

Ten Exploding Dwarf potrafi być zabójczy na Melee Mayhem albo Super Sneak.

Ma:

  • blast, więc przy ataku równym 6 (od 7 poziomu jest 5, Malric daje +1), daje 3 dodatkowe kolejnemu stworkowi
  • piercing, więc przebija się przez pancerz, przez co atak się nie zmarnuje, jak przeciwnik ma np 1 pancerza, to pozostałe 5 ubędzie z życia
  • retaliate, na Melee Only po ustawieniu go jako tanka i biorąc pod uwagę jego szybkość może zaatakować jako pierwszy, a następnie jeszcze oddać atak przeciwnika (czyli może samodzielnie zdjąć Hydrę, Unicorna już na samym początku)
  • trample - jeśli zabije tanka to ma dodatkowy atak

Bardzo groźna karta na specjalne okazje :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19207.90
ETH 1295.32
USDT 1.00
SBD 2.43