Steem Monsters - Daily Quest #4

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Moim dzisiejszym zadanie było wygranie pięciu walk grając drużyną niebieską. Zaczęła mi się ona podobać i najpewniej będzie to moja kolejna drużyna do max'owania tuż po czarnych.


5.PNG

Nazwa kartyŻywiołWartość [USD]
Highland ArcherNeutral0.02
VampireDeath0.02
Sea MonsterWater0.05
Goblin MechNeutral0.04
Rusty AndroidNeutral0.02
VampireDeath0.02
Goblin MechNeutral0.04
Silvershield ArchersLife0.03

Cały czas poluję na więcej niebieskich kart. Zobaczymy co przyniosą kolejne dni.

Sort:  

Gold III/Silver III

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19300.23
ETH 1314.57
USDT 1.00
SBD 2.44