Steem Monsters - Daily Quest #12

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Podczas wykonywania questa czarnymi było dosyć ciężko, ponieważ cały czas natrafiałem na boty grające białym kolorem. Ale udało się!


9.PNG

I kolejny Mech do kolekcji. Swoją drogą...czy tylko ja nie widzę sensu używania tego białego łucznika?

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18732.75
ETH 1281.34
USDT 1.00
SBD 2.40