Steem Monsters - Daily Quest #11

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Czerwony kolor mnie zaczyna prześladować. Kolejny dzień, kolejne potyczki do wygrania drużyną ognia...


7.PNG

Zielono mi :> Zostawię jedynie Earth karty, przydadzą się na wyższych lvl'ach.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19252.48
ETH 1304.36
USDT 1.00
SBD 2.43