Sfokusowani #10 [PL/ENG]

in polish •  2 months ago 

lens-3046269_1280.jpg

Witajcie!
Z tej strony @julietlucy
Przychodzę do Was dziś z:

 • wynikami Sfokusowanych#8;
 • podsumowaniem Sfokusowanych#9;
 • tematem Sfokusowanych#10.

Zapraszamy!!


Zwycięzcami konkursu Sfokusowani#8 są:

 1. @muffoni
 2. @smazur-foto
 3. @pignys

Gratulujemy!


Zakończył się etap pierwszy konkursu Sfokusowani #9:

W dziewiątej edycji naszego konkusu udział w zabawie wzięła jedna osoba! Jak pewnie część z Was się domyśla był to @yellowmode, który uczestniczył w prawie każdej jak nie KAŻDEJ edycji naszej zabawy.
@yellowmode dziękuje Ci za to, że z nami jesteś i dzielisz się w zabawie swoimi pięknymi zdjęciami! Mam nadzieje, że w następnych edycjach będziemy Cię widzieć równie często co dotychczas.


Głosowania na uczestników dziewiątej edycji nie ma ;)


Temat dziesiątej konkursu to: KSZTAŁTY.

Po prostu... ;)


ZASADY:

Post zgłoszeniowy powinien zawierać w tytule słowo „Sfokusowani”. W poście macie za zadanie umieścić niepublikowane wcześniej zdjęcie inspirowane tematem. Zdjęcie powinno zawierać dopisek gdzie, kiedy i czym było zrobione oraz krótki opis. Jedno zdjęcie na jednego autora. Publikacja musi zawierać tagi: #sfokusowani oraz #pl-fotografia. Zdjęcie musi zostać podlinkowane pod postem aktualnej zabawy. Prace możemy zgłaszać od momentu ukazania się poniedziałkowego postu z tematem do niedzieli do ukazania się Niedzielnika, pod którym prosimy steemian o głosowanie.

Dziękujemy!!

Chętnych sponsorów prosimy o komentarze pod tym postem lub kontakt na naszym kanale discord: https://discord.gg/rcvWrAD Lista sponsorów będzie aktualizowana na bieżąco.
Przelewy na konkurs dokonujcie na konto @julietlucy!!

Ja- @julietlucy będę publikowała zdjęcia w zabawie, ale nie można oddawać na mnie głosów.

Pstrykajcie i dołączajcie do zabawy!
ang.png

Welcome!

It's me- @julietlucy
I'm coming to you today with:

 • the results of the Focused#8;
 • summary of the Focused#9;
 • The theme of the Focused#10.

Enjoy!


The winners of the Focused#8 are:

 1. @muffoni
 2. @smazur-foto
 3. @pignys

Congratulations!!


The first stage of the Focused #9 competition has come to an end:

Thank you all for joining us and see you in the next editions!


The theme of the 10th edition of the competition is: a SHAPES.


RULES:
Entry post should contain the word "Focused" in the title. In the post, you have to post place a previously unpublished picture inspired by the theme. The photo should contain a note where, when and what it was taken and a short description. One photo per author. The publication must contain tags: #sfokusowani. The photo must be linked to the post of the current game. Applications must be submitted from the time of Monday's posting with the theme to Sunday until "Niedzielnik" publication, under which we ask Steemian to vote.

Thank you!

If you are interested in sponsors, please comment on this post or contact us on our discord channel: https://discord.gg/rcvWrAD The list of sponsors will be updated on a regular basis.
Transfers to the contest should be made to @julietlucy!

I- @julietlucy will publish photos in the contest, but you can't vote for me.

Take a shot and join the competition!
Advertisement:

small_2028654704.jpg
Bay & Sell GAMES

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @sp-group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Takie tam wygrywanie sam ze sobą to nie wygrywanie :p

@julietlucy Proszę o przeniesienie wygranej do kolejnej edycji @sfokusowanych :)

Większa wygrana to większe emocje :)
Ja już kształty zaczynam ćwiczyć :D

Zachęcam do zabawy ipozdrawiam.