Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Na sam widok napisu PRIMATOR aż cieknie mi ślinka ;) Ale w tytule miało być chyba "beer" :)

Po takiej ilości primatorka każdemu się może pomylić 😂😂😂👌