Tyż mogesz to zrobić! / You can do it too!

in polish •  2 years ago 

Ćwiczenia do szpagatu.
Musisz uno kucnyć, pokozać gebis i już to mosz!

Exercises for twine.
You just have to squat, show your teeth and you already have it

rr.jpg

photographer: @artwirus

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes). Do społeczności: Jeżeli uważasz że głos został przyznany niesłusznie, przedstaw krótkie uzasadnienie w odpowiedzi do tego komentarza.