Sort:  

Z 10 lat temu widziałem parę odcinków losowych, które leciały w TV i bardzo mi się spodobały. Od tamtej pory chcę obejrzeć ten serial i mam nadzieję, że to kiedyś zrobię.

Congratulations @sirq! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 48948.88
ETH 4144.30
BNB 555.43
SBD 6.13