You are viewing a single comment's thread from:

RE: Pytanie do polskich "wielorybów" i "delfinów"

in #polish3 years ago

Jak wiele tych wielorybów i delfinów jest na polskiej scenie. Ja jeszcze nie zwiedzałem tagu Polish. Każdy film na dtube co coś wnosi , jest warty upvote

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.027
TRX 0.03
STEEM 0.18
JST 0.027
SBD 3.02