Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Rzucam wszystko i szukam bo jaśnie Pan wydał krótki rozkaz.

·

Podawanie takich informacji które wyglądają jak wyciągnięte wprost z Instytutu DZD jest niepoważne, więc albo podaj Pan źródło albo nie powielaj bredni.