Spider-Man w Kołobrzegu 😂👍

in #polishlast year

Hej
Dzisiaj spotkałem gościa w rajtuzach co popylał po całym molo i skakał po drzewach i murach. Znacie go?

Złotówki nie wziął za pokaz 😂

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11751.34
ETH 430.92
SBD 1.06