You are viewing a single comment's thread from:

RE: Niewygodnie na steemit

in #polish2 years ago

pewnie, że pamiętamy!
brakuje Ciebie :(
ale życie przede wszystkim. każdy to rozumie.

podepnij (tak jak radzi Herbaciany), swój głos pod kogoś kogo lubisz (upewnij sie tylko, czy ten ktoś jest jeszcze aktywny)

wspaniałym projektem (@nicniezgrublem) jest tez Engrave,
z tego co widzę - tam tez jest trail.

ściskam Was oboje - Ciebie i synka! 💚

Sort:  

no tak, życie w realu podstawa :D sprawdzę sobie ten projekt engrave

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 35733.53
ETH 1221.68
USDT 1.00
SBD 3.25