Sort:  

Pierwsze dni są najtrudniejsze. Warto mieć jakieś przypomnienie na telefonie/ w miejscu z którym mamy wiele styczności ^^

muszę o tym pomyśleć :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23800.31
ETH 1774.05
USDT 1.00
SBD 3.30