Sort:  

@potworkowestudio i @akademia-sm Wszystko co trzeba wiedzieć. :)

Dzięki! kart mam zakupione poczytam trochę i do dzieła ;) W razie problemów odezwę się! ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26473.74
ETH 1621.82
USDT 1.00
SBD 2.22