Nie jestem gotowy aby tak nocować...

in polish •  7 months ago 

👨‍🏫 #Podroze na własną rękę mają jedną zasadniczą zaletę. Jeśli masz swój domek na 4 kołkach to możesz zatrzymać się praktycznie w każdym miejscu…nawet wśród zwierząt 🐴🐄🐑.

PS. Miałbym duże obawy przed tym czy opony nie będą zjedzone🙆‍♂. …

RestAndTravel_mottokaravan.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @restandtravel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!