Wymarzony dom - raport #6

in #polish5 years ago

IMG_20190416_183308.jpg

Dawno mnie tu nie było. Czas na drobne podsumowanie co się działo :)

Uporałem się z instalacją wody użytkowej. Wykonałem próbę ciśnieniową powietrzem. Po tym teście zabraliśmy się za układanie styropianu. Na parterze było położone dwie warstwy po 6cm każda. Warstwy między sobą układane na zakładkę by uniknąć mostków termicznych. Szpary między płytami uszczelniłem pianą. W sumie poszło na cały dom 15 puszek piany. Na górze z kolei jedna warstwa styropianu 4cm.

Na styropian folia aluminiowa a na to rurki z ogrzewania podłogowego.

IMG_20190704_185004.jpg

IMG_20190705_202020.jpg

Więcej o rurkach jeszcze opowiem :)

Zeszło trochę na ułożenie tego na całym domu, poszło około 1100m rurek. w sumie podzielonych na 20 obwodów. Mam nadzieję, że będzie ciepło :)


Sponsored ( Powered by dclick )
Steem Hedge Token

Get Steem Hedge on the Steem-Engine Market Today!

Sort:  

Na pewno będzie ciepło :)

!tipuvote 1 hide

Congratulations @reinmar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @reinmar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67651.53
ETH 3845.50
USDT 1.00
SBD 3.65